Falsejament de la lliure competència en la prestació de serveis funeraris

El negoci de la mort, per al qual sempre hi haurà mercat, ja que tots i cadascun de nosaltres som éssers mortals, representa un sector molt llaminer per als seus diferents operadors, especialment per als que presten el servei funerari. Per aquest motiu, serà freqüent trobar-se amb què les companyies que s’hi dediquen portin a terme pràctiques anticompetitives per assegurar-se el negoci, sobretot després de la liberalització del sector.

Recentment s’ha conegut que l’Autoritat Catalana de la Competència ha condemnat l’Ajuntament de l’Hospitalet, els hospitals públics HUB i HGH, i la funerària Àltima per haver dut a terme una pràctica restrictiva de la competència que hauria estat realitzada per l’HUB (gestionat per l’ICS), l’HDR (gestionat per l’ICO) i l’HGH (gestionat pel CSI), ubicats al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, i que ha tingut per efecte l’obstaculització de la competència en el mercat del trasllat de difunts esdevinguts en els centres hospitalaris esmentats.

L’expedient va iniciar-se quan SFE va presentar davant l’ACCO una denúncia contra l’empresa Àltima per una possible infracció de la Llei de Defensa de la Competència, concretament el seu article 1.1, que prohibeix tot “acord, decisió o recomanació col·lectiva, o pràctica concertada o conscientment paral·lela, que tingui per objecte, produeixi o pugui produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència en tot o en part del mercat nacional”.

Resulta que a l’SFE, que presta els serveis funeraris principalment a la comarca de l’Alt Penedès, li va ser impossible recollir un difunt esdevingut a l’HUB (a l’Hospitalet) i traslladar-lo fins al seu lloc d’inhumació o cremació, perquè segons l’HUB l’única empresa funerària amb autorització de l’Ajuntament de l’Hospitalet per recollir difunts a l’HUB era SFH. Concretament la família del difunt havia autoritzat a SFE per a la prestació dels serveis funeraris, ja que l’últim domicili del difunt s’ubicava a Sant Sadurní d’Anoia i l’enterrament s’havia de realitzar a Sant Sadurní d’Anoia, municipi on té la seva seu SFE. Però com que el lloc de defunció havia estat l’HUB. Malgrat aquesta autorització del familiar del difrunt de l’HUB per part de SFE, el servei va ser prestat per SFH, prèvia nova autorització del mateix familiar del difunt a aquesta última empresa. SFE, tot i ser l’empresa funerària autoritzada per la família del difunt, va haver d’anar al tanatori gestionat per SFH posteriorment i finalment per recollir el difunt i poder prestar el servei funerari que li havia encomanat la família, havent de satisfer les factures emeses per SFH en concepte de: trasllat de l’HUB al dit tanatori, subministrament d’un fèretre de trasllat i certificats de defunció i impresos diversos.

Davant d’això, es va investigar que, pel que fa l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va adjudicar en data 1 d’octubre de 1987 mitjançant concessió administrativa i després del concurs corresponent els serveis funeraris a Funerària de l’Hospitalet, SA (actualment Àltima). I tot i la desaparició de la reserva d’activitat en favor dels ens locals, avui dia la concessió de servei públic es troba vigent, de manera que l’Ajuntament, d’una banda, mitjançant ordenança municipal, aprova els preus públics dels serveis funeraris oferts per aquesta empresa al municipi i, de l’altra, de conformitat amb la concessió de referència, percep un cànon del 12 % de l’import dels serveis funeraris esmentats en el contracte de concessió.

Pel que fa a l’HUB i l’HGD, ambdós hospitals havien signat un conveni de col·laboració relacionat amb la recollida i enferetrament de difunts, el qual especificava que “Serveis Funeraris l’Hospitalet-Baix Llobregat, SL, és l’única empresa autoritzada per l’Ajuntament de l’Hospitalet en l’actualitat per a la prestació dels serveis funeraris […], en concret, la de recollida del difunt al centre hospitalari i el seu enferetrament”.

La resolució de l’ACCO, malgrat que es troba recorreguda per les sancionades, és totalment ajustada a Dret en considerar que les pràctiques dutes a terme per SFH, l’Ajuntament d’Hospitalet i els HUB i HDG són anticompetitives d’acord amb l’article 1.1 de la Llei de Defensa de la Competència. És innegable que entre aquestes entitats s’han establert acords que han suposat que la prestació dels serveis funeraris de la zona fossin assumits pràcticament de forma única per la SFH, impedint doncs l’existència de competència mitjançant l’assegurament del mercat i l’existència de barreres per accedir altres empreses a la prestació del servei.

Si voleu llegir els fonaments de Dret de la resolució, us deixo la deixo aquí. Valen la pena perquè són molt entenedors.