Primera col·laboració a Món Empresarial en imatges

Com us deia en l’últim post, aquest 2015 m’estreno col·laborant a la revista trimestral Món Empresarial.

Aquest matí m’he fet amb un exemplar i aquí en teniu la prova.

image2image1

Els propers dies compartiré l’article que m’han publicat amb tots vosaltres.

Estrenem 2015 amb novetats!

Aquest mes de gener m’estreno a la revista MÓN EMPRESARIAL, periòdicament dirigida a empresaris i dirigents.

Teniu aquí el sumari del nou número, on veureu que hi participo amb un article breu: “L’actual concurs de creditors i les execucions hipotecàries”, matèria sobre la qual he escrit en algun dels posts d’aquest blog.

Em fa il·lusió compartir-ho amb vosaltres i espero que, si us feu amb un exemplar, us agradi l’article. Amb posterioritat a la seva publicació, serà penjat al blog.

Aprofito per saludar-vos després de les festes, que espero que hagin provat bé; i alhora, per desitjar-vos tot el bo i millor per aquest 2015 que fa 9 dies que hem començat. Feliç any nou!

Gener 2015

El concurs de creditors i els préstecs hipotecaris

El Reial Decret-Llei 4/2014, de 7 de març modifica la Disposició Addicional 4ª de la Llei Concursal sobre Homologació d’Acords de Refinançament, amb caràcter retroactiu, rebaixant la força de les entitats bancàries que hagin concedit hipoteques per al finançament d’activitats mercantils en cas de concurs de creditors.

Com? Doncs permetent que mitjançant un acord de refinançament els crèdits amb garantia hipotecària es converteixin en altres alternatives financeres: préstecs participatius, obligacions convertibles; i fins i tot obligar a una espera de 10 anys. Això es permet per a acords de refinançament subscrits per entitats bancàries que tinguin crèdits contra la concursada que no estan garantits amb hipoteca (punt 3 d’aquesta disposició addicional 4ª) amb uns percentatges concrets en cada cas. Però el punt 4 d’aquesta disposició addicional 4ª permet que reforçant aquests percentatges, també es pugui adoptar l’acord de refinançament convertint el préstec hipotecari en un altre instrument financer.

Per tant, a la pregunta sobre què passa amb les hipoteques en el cas d’un concurs, ja no només hem de recórrer a la resposta: podran iniciar-se execucions judicials de béns que resultin necessaris per a la continuïtat de l’activitat professional o empresarial del deutor gravats amb garanties reals, però se suspendran amb la presentació de la resolució del secretari judicial quan consti ccomunicació d’inici de les negociacions d’acords de refinançament; sinó que a més es pot actuar sobre aquests crèdits a través d’aquests Acords de Refinançament.

Us deixo el text de la Disposició Addicional 4ª de la Llei Concursal tal i com queda redactada després de la reforma per part del Reial Decret-Llei 4/2014 de 7 de març que mencionava al principi. Per si enteneu el mateix que jo i us interessa veure amb més concreció com es pot actuar també, ja, amb els préstecs hipotecaris.

 “3. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo y cuyos créditos no gocen de garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, se les extenderán, por la homologación judicial, los siguientes efectos acordados en el acuerdo de refinanciación: 

a) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 60 por ciento del pasivo financiero, las esperas, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada, con un plazo no superior a cinco años, o la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.

b) Si el acuerdo ha sido suscrito por acreedores que representen al menos el 75 por ciento del pasivo financiero, las siguientes medidas:

1.º Las esperas con un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez.

2.º Las quitas.

3.º La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso:

i) Los acreedores que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo podrán optar por una quita equivalente al importe del nominal de las acciones o participaciones que les correspondería suscribir o asumir y, en su caso, de la correspondiente prima de emisión o de asunción. A falta de indicación expresa, se entenderá que los citados acreedores optan por la referida quita.

ii) El acuerdo de aumento de capital del deudor necesario para la capitalización de créditos deberá suscribirse por la mayoría prevista, respectivamente, para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas en los artículos 198 y 201.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. A efectos del artículo 301.1 del citado texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderá que los pasivos financieros son líquidos, están vencidos y son exigibles.

4.º La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo de cinco años o más, pero en ningún caso superior a diez, en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original.

5.º La cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago de la totalidad o parte de la deuda.

4. A los acreedores de pasivos financieros que no hayan suscrito el acuerdo de refinanciación o que hayan mostrado su disconformidad al mismo, por la parte de su crédito que no exceda del valor de la garantía real, se extenderán, por la homologación judicial, los efectos señalados en el apartado anterior, siempre que uno o más de dichos efectos hayan sido acordados, con el alcance que se convenga, por las siguientes mayorías, calculadas en función de la proporción del valor de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas:

a) Del 65%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra a) del apartado anterior.

b) Del 80%, cuando se trate de las medidas previstas en la letra b) del apartado anterior.”